Zgodność

Problematyka zgodności nabiera coraz większego znaczenia globalnie i od pewnego czasu stanowi bardzo ważny element naszej odpowiedzialności społecznej.

WSTECZ

Zgodność: Co to oznacza?

„Zgodność” oznacza „przestrzeganie” lub „poszanowanie” określonych zasad lub zakazów, w szczególności określonych przez obowiązujące przepisy prawne, takich jak na przykład:

  • Zakaz zachowań ograniczających konkurencję
  • Zakaz przekazywania lub przyjmowania niewłaściwych świadczeń
  • Zasada przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy Warunki pracy, itp.

Liczą się nie tylko przepisy kraju, w którym KONICA MINOLTA prowadzi działalność w danym przypadku, ale – bez względu na nie – w wielu przypadkach również zagraniczne przepisy prawne (np. amerykańskie, brytyjskie, unijne), których naruszenie może wiązać się z poważnymi karami zagrażającymi kontynuowaniu działalności, nawet jeśli niewłaściwe postępowanie nie dotyczy danego kraju.

Zgodność obejmuje przestrzeganie naszej Etyki Korporacyjnej określonej w firmowych Wytycznych dotyczących Zachowania / Kodeksie Postępowania, które dostępne są dla każdego naszego pracownikowa w Internecie/Intranecie i mają najwyższy priorytet w kontekście wszystkich naszych działań oraz działalności spółki. Wyraźnie potwierdzamy nasze zaangażowanie na rzecz nie tylko osiągnięcia wzrostu, ale również wypełniania naszych obowiązków społecznych i wkładu na rzecz społeczeństwa.

W związku z tym KONICA MINOLTA podejmuje działania na wczesnym etapie:

  • Wspieranie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR)
  • Kodeks Postępowania (wytyczne)
  • Wytyczne dotyczące postępowania Grupy Konica Minolta tak aby wspierać właściwe zachowania.

Dalsze wypełnianie tego obowiązku jest naszym wspólnym zadaniem. W tym celu wymagane są ciągłe starania w celu uzyskania zgodności z obowiązującymi przepisami również w przyszłości. Dlatego właśnie w tym miejscu chcemy podkreślić szczególne znaczenie „Zgodności” także dla firmy KONICA MINOLTA.

Zgodność: Dlaczego jest tak ważna?

Przestrzeganie przepisów ustawowych i korporacyjnych w KONICA MINOLTA to sprawa oczywista.

Praktyka pokazuje jednak, że naruszeń w spółkach nie da się w pełni wykluczyć. Nawet pracownicy, którzy sami nie dopuszczają się naruszeń, nie informują o nich przełożonych lub specjalnie wyznaczonej osoby – z powodu niewiedzy, nieuzasadnionej chęci ochrony spółki, z obawy przed działaniami odwetowymi lub z powodu źle zrozumianej solidarności.

Wiemy, że nawet wiedza o uchybieniach może być naprawdę obciążająca, także dla pracowników, którzy nie dopuścili się naruszenia. Są oni zmuszeni do dokonania wyboru pomiędzy lojalnością wobec spółki a lojalnością wobec swoich kolegów. Ich zamiarem nie jest niesłuszne oskarżanie kogokolwiek, ale nie chcą oni również ukrywać niezgodnych z prawem zachowań ani ponosić współodpowiedzialności za spowodowane nimi szkody.

Nieujawnione naruszenia zgodności mogą szybko zyskać zakres zagrażający działalności i powodować poważne konsekwencje dla wszystkich zaangażowanych stron, w szczególności gdy informacja o nieprawidłowościach dotrze do właściwych władz.

Zgodność: Jak to działa?

Zgodność oznacza również zabezpieczenie przestrzegania przepisów ustawowych oraz zasad korporacyjnych, a także wspieranie w tym zakresie pracowników.

W tym celu stworzyliśmy niezbędne struktury, które mają zagwarantować:

  • Znajomość zasad
  • Ukierunkowanie na prawidłowe zachowanie/wspieranie prawidłowego zachowania
  • Wykrycie wszelkich naruszeń/nieprawidłowości